How to setup a local web server on your computer using XAMPP

Installing XAMPP on your computer

  1. First, download XAMPP for Windows Installer
  2. Then run the installer on your computer and make sure that your Windows firewall unblocks Apache.
  3. Run the Apache administrator.
  4. Open your browser and go to http://127.0.0.1 – If all went well, a screen will appear where you can choose your language.
  5. Go to http://127.0.0.1/security/xamppsecurity.php and setup a password (i

Gujarati Shyari

કોણ ભલાને પૂછે છે? અહીં કોણ બૂરાને પૂછે છે?
મતલબથી બધાને નિસ્બત છે, અહીં કોણ ખરાને પૂછે છે?
અત્તરને નિચોવી કોણ પછી ફૂલોની દશાને પૂછે છે?
સંજોગ ઝુકાવે છે નહીંતર અહીં કોણ ખુદાને પૂછે છે?